Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Puska

2009.08.22

1:Preszokratikus filozófiák:Szókratész előtti.Milétoszi iskola:THALESZ?ANAXIMANDROSZ?ANAXIMENÉSZ Eleai iskola:ZENON,Phytogoreusok:PYTHAGORASZ,herakleitosz,demokretosz,diogenész

 

 

2.Szókratész:Periklész már nem él,megváltozik a filozófiához kötött viszony.A ilozófusok megpróbálják megoldani a válságot.Sz.beszélgető filozófud,tanító beszélgetései voltak,föleg az ifjú arisztokráciáknak tesz fel kérdéseket.Szofisták közé artozik.

4:Arisztotelész:Apja a macedón király udvari orvosa,18 éves korától haláláig melelte volt.művei:1.metafizika,2.politika,3.etika,4.poétika,5.organon.foglalkozik az élő és élettelen természettel,az állatok és növények történetével.dualista rendszert alakít ki.2 szubsztania az anyag és a forma.

Középkori filozófiák:

A skolisztika a 13.században élte virágkorát.Az ismereteket rendszerbe foglalni melyekre teológiai tételek rendszere épül.Egyetemek alakultak és kolduló rendek jöttek létre.(ferencesek,domonkosok,ágostonosok).Filó.Élet fellendül,viták központjai az

Nem adnak megfelelő képet a valóság szerepéről.2.Barlang:Az egyes emlék elfogulatlanok önmagukkal szemben,sajáttudományukat tekintve,így a számukra kedves téveszmék később másokat nyomorítanak meg.3.Piac:Nyelv torzítja a valóságot.A indennapi életben az emebrek ugyanúgy

Összehasonlítja a civilizált és vadembereket.Arra jön rá, hogy olyan képességek alakulnak ki a nevelés során,melyekre évezredekkel később is szüksége van.az emebrek természetüknél fogva egyenlők a nevelés okoz egyenlőtlenséget.Abszolút első az ész,értelem,az érzékelés mindenek felett.A szellem és a

Íratlan közösségi szabályok fogalmazzák meg.

11.Hegel:Filozófiai rendszert alakít ki.a 19.században a filozófiai egység felbomlik tagadják őt hat rá Kant anatómiái/ellentmondásai.Hegel a történetiségben szemléli az emberiség fejlődését.a történelem ismétli önmagát.Goethe,Schiller

Milétoszi Iskola: A filozófia bölcsője,Milétoszban virágzott.Az ARCHÉ nem más mint a világ lényge,a filozófusok pedig pontosan erre kérdeztek rá,h mi a világ archéja.Vmilyen más anyagban keresendő.Elsö képviselője az

 

Szofisták:csűrik csavarják a szót,mindent megamagyaráznak.Retorikát,logikát használják.Híresz szofista:GORGIAS,KRITIAS.

SZ módszerei:1.Irónia:Minden filozófiai tételt ill probl iróniával kell kezelni."egyet

Az anyag önmagában formálatlan,passzív,belső lényege a forma.istent nem hagyja ki ő ad értelmet mindezeknek.egy dolog létrejöttéhez anyagi,formai,mozgató és cél okok szükségesek.bírálja platón idea tanát.

Egyetemek,kolduló rendek.Aguinoi Szt.Tamás

(filozófusok fejedelme) Domonkos rendi szerzetes.

Isten létére bizonyítkok szükségesek:1.mozgásból indul ki:a dolgok más által mozognak,de a mozgatók nem végtele,lézetik egy első mozdulatlan mozgató az Isten.

Nem értik meg egymást,mint a piacon a kofa éa a vevő.A szavak és a dolgok nem megfelelő összekapcsolódása következtéven jön létre a torzulás.Vannak téves kifejezések,amelyek létezőt jelölnek,de zavarosan/nedvesség/és annak olyanok,amik nem létező dolgokat létezőnek tűntetnek

Tehetség az emberben mindig vágyaink terméke.A vágyak folyamatosan fejlődnek a tudat technika társadalom fejlődésével.a királyokat is nevelni kele mer tnem biztos,hogy alkalmas a vezetésre az elődei miatt.A nyilvános nevelés tesz tisztességes embert a gyerekből,akinek az a jó,ha

És a francia forradalom is meghatározza Hegel filozófiáját.Filozófiája:A lapprobláma az ellentmondás törvényszerűség tovább fejlesztője általános törvényszerűsségé.ellentét:konkrétan megnevezi az ellentétet.Van valami vagy nincs.

iskolának:THALESZ.Szte a világ lényege a víz,mert ahol víz van ot télet is.A víz azonban el is veheti az életet.A víz mindennek az alfája és az omegája.ANAXIMANDESZ:a levegőhöz köti a világ mindenség létét,a levegő

tudok biztosan,h semmit sem tudok"

2.Fogalomi definíció: ö használja ezt 1x.szóban definiál bizonyos dolgokat.

3.Indukció:egyes jelenségekből kell kiindulni és következtetni az általános problémákra.

Lélekelmélete:a lélek nem más mint az össze élőlény életadó elve.a nem élőkkel nem si foglalkozik mert azoknak nincs lelküka növények tényező lelkek.nemzésre és táplálkozásra képesek.tudományokat 3 csoprtra osztjuk fe:1:elméleti tudományok:matek,fizika,teológia

2.tapasztalatokra,létező okok megfigyelhető sorára hivatkozik:kell lennie egy első nem létesítő oknak,ez a lény Isten

3.a dolgok létrejönnek,majd megszünnek,esetlegesen léteznek:esetleges létezők létalapja Isten.

 

 

 

Fel/szerencse/4.Színház:A filozófia és tudományok torzítását vizsgálja.A színház tudatos félrevezetés, az előző hárommal szemben./szofisztikus,empitikus,babonás/

szüleitől távol van.Nevelés célja:

a rend betartása.Határozottsággla kell nevelni.Csak értelems tanítók taníthatnak.az erkölcsi nevelés fontos.az erkölcsi nevelés gátjaa papság,mert ők erkölcstelen életet élnek.Az erkölcsös nevelés nem választható el a politkiától.Fő törvénye a társadalom minden

Totalitás egység elve:az egység mindnenek az abszolút elve,társadalom és szellem és a természet egysége.Nagy Logika:Filozófiai rendszere:Enciklopédia című műve.3 kötetes.részei 1.logika2.természetfilozófia3.szellem filozófiája.

sűrűsödik és ritkul.Ha sűrűsödikszél,felhő,viz és föld lesz,ha ritkus akkor tűz.ANAXIMANDROSZ:egy elvolnt archét fogalmazott meg:aperiont,ami szerint kis oszthatatlan egységek alkotják a világot.

Eleai iskolva:Nem

.4.Bábáskodás:Édesa bába volt,a bába a gyermeket segíti a világra hozni,a filozófus a gondolatokat Szókratész dualista rendsezrt vezet be,nem egy arché van.":anyag és az istenség.A világ anyaga örök,de önmozgásra képetelen,ezért

2:gyakorlati tudományok:politika,etika3:létrehozó tudományok:művészetek medicína.megismerés fokozatai: az érzékelés ,tapasztalat,és tudés alapján megszerzett simeretek.

Politikája:árucsere elméletét írja le.áruból pénz lesz +haszon.a csere emberi szüklségletek kieégítésére szolgál.gátlástalan haszonszerzés.bírálja platón tásadalmi elméletét.a kiráylság és az arisztokrácia jó államforma míg a demokrácia rossz.a nevelésnek központi szerpet szán

4.az evilági létezők csak korlátozottan tökéletesek.

5.teológiai érv:értelem nélküli lények célirányosan keletkeznek,kell aki írányítja őket,aki mindent teremtett dolgot a célja felé írányít az Isten

Erkölcstana:az ember célja aboldogság elérése,cselekedeteit is ez határozza meg.

8.Descartes:/modern filozófia atyja/Racionalizmus képviselője.Az észnek kiemelkedő szerepe van a tapasztalattal szemben.Művei:Elmélkedés a metafizikáról,A filozófia elvei,értekezés a módszerről/csak azt tartsuk igaznak,ami nyilvánvalóan az az elme

tagja jólétben éljen.Diderot:Semmiféle teremtéselvet nem fogad el,az anyag teremthetetlen.Gondolatok a teremtésben,című művében így ír.”Az anyag önmozgásában a legmegfelelőbb bizonyíték,Isten léte ellen”A társadalom nagy meghatározó.Hasznosság elve:”Az ész melelt nagy szerepe

Logika:lét,lényeg,fogalom,tanlét-tan:mi a létező?mi a smemi?/semmi logikailag nem létező/.vizsgálni kele minőségét.menyniségét és mértékét.pl:egy fa nem erdő és nem liget,néhány fa már liget,rengeted fa már erdő.lényeg-tan:mi avalóásg?mi a valóság és lehetőségei közötti viszony?

anyanyelvű,Zenon az elsö igaui képviselője az iskolának.Ő a tér végtelenségét és folytonosságát veszi figyelembe.Nincs sokaság és sokféleség,minden egy nagy egység.Tagadja amozgást,és szte az érzékszervekre nem

van szükség egy örök aktv istenségre aki mozgatja.Ő a gondviselő aki az észt,érzékelést,beszédet,jóslást teremtette belénk.Az istenség mindent a mi javunkra teremtett.Etikája:Racionalistaetika.Az erkölcsi selekedet

haszonszerzés.etikája:az egész társadalom és az emberi élet alapja az ERÉNY.kiindulópontjaaz autonomitás,az önálló emeberi képződmény.mi aboldogság?a tartós lelki és anyagi jólét.sztétika:poétika c művével alapozza meg.vizsgálj a dráma költészmódot,a szerkesztés

Hangsúlyozza a szabad erkölcsi szerepet.Végső cél a legfőbb és végtelen jó bírtoklása,de ez az evilági életben lehetetlen.Az emberben természeténél fogva meg van Isten látásának vágya.Isten megismerésével az meber eléri célját.A cselekedetek jók vagy rosazk,ez attól függ hogy összhangban vannak

számára kétségtelenül világos és meghatározott./Alaptétele”Cogito crgo sum”-„Gondolkodom tehát vagyok”Aksziomatikus tételek,amelyeken nem lehet változtatni.A skolisztika ellen van.A megismerés központja a hit.Módszeres kételyre van szükség.Kételkedünka külvilág valóságában is,de a kételkedés

van az önzésnek,az emebrhez hozzátartozik az érdek mely nem csak nyereségvágyat jelent.ha mindenki okosnan keresi saját érdekét,az közösségi érdeket szolgál.”Polgári társadalomra a szabadság,tulajdon és biztonság legyen jellemző.

10.Kant:A felvilágosodás egyik kiemelkedő személyisége.

Valóság:létrehozásásnak feltételeivel és körülményeivel megjelenő konkrét itt lét,mely valaminek a lényeges mozzanatait tatalmazza.lehetőség:érlelődő feltétel a jelenség létrejöttéhez,minél több feltétel alakul ki ehgy bizonyos jelenség létrejöttének,annál biztosabban

.szabad hallagtni mert azok becsapnak.(köles példa)

Phytogreusok:PYTHAGORAZS,elvont archét fogalmazott meg,a számot.Minden lényege a szám.! alapszám:1+2+3+4=10.10 egy misztikus szám.Geometriában:1=pont,2=

központja a jó cselekedet,he tudom h mi a jó akkor szt is cselekszem.Igy a polisz törvényeinek és az istenségnek is megfelel a cselekedeteim.Az ész mellett létezik egy démon,belső hang.Ez a belső hang mondha meg h hogyancselekedjem.

módját.a történet író azt írja le ami megtörtént a költő azt ami megtörténhet vagy ami megtörténhetet volna.

Hellenizmus:magában foglalja a görögök hanyatlását és a rómaiak megerősödését.arisztotelész halála utáni idősazk.megjeéenik a létbizonytalanság.erkölcsi

E a kitűzött céllal.az értelem erénye a bölcsesség,az akaraté a bátorság.Megszabják az meber belső rendjét,a törvények külsőt,amihez ez az embernek a cselekedeteiben tartani kele magát.Az emberi természet megromlása,a bűnbeesés miatt szükségessé vált bizonyos törvények kinyilatkoztatása,

Tényében nem.Isten fogalma,ha megvan tudatunkbana fogalom akkor szükségszerűen következik,hogy létezik is.Ismeretelmélete:1.tapasztalati,2.magunk alkotta,3.velünk született.Ő is dualista rendszert hoz létre.2 szubsztancia:a gondolkodó dolog/lélek és

Rendet teremt a filozófiában.Az érzékelés és megismerés nem szakadhat el egymástól.a francia felvilágosodás hat,az ész a domináns.Alapkérdései:Honna erednek ismereteink?Hol vannak az ismereteink határai?A protestanizmus is hat rá.Felteszi a kérdést hoyg az Alanyi vagy Tárgyi elsőbség van e?

Határozza meg,hogy milyen lesz a létrejövőkonkrét jelenség.Fogalom-tan:a szellem saját lényegét definiálja.megnyílvánul életben, megismerésben,akaratban.természeti filozófia:szellem filozófiája:szeubjektív szellem:elemzi a korabeli

vonal,+=háromszög,4=gúla.Gúlához az igazságot rendeli.Minden 10 ellentétből áll ,alivágmindenségben 10szféra van és ebben, a 10 ellentétpárból áll össze a harmónia.

3.PLATÓN szokratász tanítványa,aki a 8.születésnapján egy lakodalomban hal meg.Sokat utazott Pl egyiptomba,ahol az ottani kasztrendszert figyelte meg.Líbiában matematikusoktól tanul,D Itáliában pythogoreusktól,és

kérdések kerülnek előtérbe.boldogság és halál.új iskolák jönnek létre:1:epikureizmus.2:sztoicizmus.3:szkepticizmus.4:neoplatinizmus.

5.Epikureizms:epikurosz az alapítója.a filozófiai iskola300 évig virágzott.eredetileg

(10 parancsolat).Arisztotelész és szent Ágoston hat rá.Szent Ágoston:Isten és az ember lélek viszonya érdekli.Elfogadja a világsemmiből teremtését.Teremtés:Isten szabad cselekedete.Minden létező neki köszönheti létét.De nem klész dolgokat hozott létre,hanem ésszerű magvakat,amiktől a

szellem/és a kiterjedt dolog/test és anyag./Dedukció módszerével bebizonyítja,hogy az ész elsődleges a hittel szemben.Etikája:az emberi alapszenvedélyek léteznek,ilyen pl:csodálkozás,gyülölet,öröm,szomorúság.

2.korszaka:1)Kriticizmus előtti/korábbi filozófiai elemek felülbírálója/2)Kriticizmus/ésszel,értelemmel,érzékeléssel foglalkozik/Tiszta ész kiritkája:1)minden megismerő tevékenység előtt annak határait meg kell alapítani.2)megismerésben az alanyé a döntő szerep,nem a

Antropológiát.az embert természeti lényként elemzi,gondolkodóként.objektív szellem:jog:légy személyiség!ezt tiszteld másban is,a szabad személyiségek hozznak létre jól működő társadalmat.Moralhas.Közös akarat,hogyan szervezi a társadalmat.erkölcsileg:egyén,

Herakleitosz:Egyik iskolához sem tartozik,ö archéja a tűz.Túzböl keletkezik minden és azzá válik.Ö alkalmazza a dialektikát.?inden változik,minden folyik."kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet

sziciliában,ahol eladják rabszolgának ,mert új államformákat akar bevezetni.Megállapítja az Akadémiát,ahová az idejében 2 nö is járt.

Korszakai:1 Szókratészi,2. Átmeneti(ideatan) 3.Virágkor(államelmélet) 4.öregkori

 

elszboszban votl.nők és rabszolgák is látogathatták.alapvető minden bölcs embernek az ATRAXIA(belső nyugalom) megteremtése.halálfélelem feleslege sa véleményük szerint.tovább gondolta az atomelméletet.az atomok és az űr létezik de az atomok

Különböző fajok kialakultak.3 féle teremtés van:1.testi létező/térben és időben létezik/,2.szellemi létező/időben változik/3.Isten/változatlan,igazság forrása/.Isten:Olyan lény,akinél fenségesebb és magasabb rendű nincs.Létét akkor bizonyíthatjuk,ha tudunk nála magasabb rendű lényt mutatni.

9.A francia felvilágosodás:

A nemesség jelentős része tönkrement.a parasztságot kirekesztették a hatalomból.Elindul a forradalom szellemi előkészítése a filozófusok által,próbálták megmutatni a fennáló rend ésszerűtlenségét.

tárgyi világé.Az ismeret két forrása az érzékelés és az értelem.az értelem a törvényszerűségeket felismerve ítéleteket alkot a tárgyi és az érzékelő konkrét világról.A megismerésben 4 ANTINOMIA/alapellentmondás létezik/1.véges/végtelen világ2.részekből áll/egész

Család,polgári társadalom,állam szintjén.abszolút szellem:művészet,filozófia,vallás

12.Schopenhauer:”ami az emberi életben olyan jelentékeny szerepet visz,azt a filozófusok jóformán figyelembe sem vették,így feldolgozatlanul fekszikelőttünk.”Berlini egyetemen tanít.frankfurtban élt

lépni".Logosz az ész előterébe helyezése.A logosz egy törvény.ami áthat mindent,és ennek a törvényszrűségnek a megismerésére csak az ész képes.Ir az erkölcsökről is.Élvezi az érzéki gyönyöröket a maga prűd

beszédek.Nála is dualista rendsezr.Mindennek az oka az ismen,mindent ö teremtett.Ideatan:Világ 2 részből áll a valós világ,és egy idea világából.Ebben a világban a tökéletesség mintái jelennek meg,konkrét dolgok tökéletestett formái.

elhajlással egyesülnek és önmozgásra képesek nics külső mozgató.az atom minden élő és élettelen dolog legapróbb része.bölcs jellemzői:1:világ megteremtésérből származó lelki fölényes nyugalom.2:a külső lehetőségektől való lelki függetlenség.3:egyszerűség és igénytelenség.4:részvét.5:szolgá

A teremtés csúcspontja az ember,kinek lelke halhatatlan,de teste halandó.A boldogság utáni vágy sarkall Isten keresésére.Az igazi boldogság Istennel való együttélés.Kegyelmet annak ad akinek akar.Az üdvösség az ember végső célja,de elérésének kulcsa nincs a kezében.

Rosusseau:Művei:Emil,avagy a nevelésről,Társadalmi szerződés,Értekezések/pl:egyenlőtlenségről/Társadalmi szerződéselmélet:Kezdetben az emberek egyenlőek votlak,de egyéni különbségek voltak,amikből lassanként egyenlőtlenség fejlődött ki.Ennek legfontosabb mozzanata a

3.determináltság/szabadság uralkodik4.isten hozzátartozik/nem.A tapasztalattól függetelen és az azt megelőző ismeretet a PIORI ismeretnek nevezzük a tapasztalat utáni POSTERIORINAK.Tudomány létezik:1.tiszta matematika

Kutyájával.akarat és képzelt lényege:az akarat határozza meg a tevékenységet,létrehozza szerelmet,ami a természet csalétke a fajfenntartás miatt.A nő=csábítóval.a szerelem felfogása és metafizikája szoros kapcsolatban áll.ősi tévedés hogy az ész értelem vezeti az emebrt.A világban behatással van a

módján.

Demokretosz: Archéja:atom.Ö alkalmazza ezt akifejezést,azt mondja h a világ lényege az atom.Az atom oszthatatlan,ami semmibe az űrbe zuhan.Az atom vmi az űr semi.A semmibe az atomok egymásba zuhannak,és igy

Államelmélet:Ideális állam 3 kaztból áll.1: filozófusok, a társadalom vezetői.ők képesek a racionalitást az emberi szféra egészét bölcslői módon állitani.Társ vezetői a férfiak. 2.őrök:férfiakkal egyenlök,társ védelme 3.dolgozók:első2 kaz

latkészség.6:hasonló gondolkodásúakkal való barátkozás.

6.sztoicizmus:Ciprusi Zenon a megalapítója.Sztoa Poikile(tarka csarnok)ered a kifejezés.fő filozófiai irányvonalai:1:logika:minden jelentést definiálni

7..Bacon és Descartes filozófiája:

Francis Bacon:/empirizmus atyja/Angliában lord kancellár volt.két műve jelentős,a Novum Organum és az Új atlantisz/új társadalmi berendezkedésről ír/.az ember mindent saját magához hasonlít,így nem tud elvontakoztatni a saját előítéleteinktől.

Magántulajdon kialakulása,majd a társadalom fejlődött ki ebből.A természet kényszerítette a másokkal való társulást.ez okozta a szegény és gazdag ellentétet.Rouseseau a természethez való vissaztérést hirdette,de a vadságig kellene vissaztérnie.A civilizáció ellenségekké tette az embereket.

2.természeti tudomány3.metafizika.Tér-idő fogalma:Az anyagi világot térben rendezetten ismerjük fel, az emléket időben rendezem.megfeleő tér és idő képzet kell.nem lehet külső tapasztalatból eredő.megkülönbözteti az erkölcs és a boldogság szféráját.

Szerelem mibenlétének értelmezése.Vak akarat van semmi féle tudatossággal nem bír.A harc,küzdeklem,nyüzsgés,zsínóron rángatott bábúk játéka,ha a társadalom egészsét nézzük,akkor rájövünk,hohy nem külső erő irányyít hanem az akarat.A szexualitás szenvedés nem

állnak össze konkrét dolgokká.Etikai kérdésekröl 1x ír.A boldogság lényge h mindent mértékkel kell élvezni,tartózkodni kell a túlzásokról,szélsőségektöl.

Diogenész:cinikus iskola megalapítója.Megvetette a pénzt a luxust amik nem

t ellátása. Meg kell tartani a magántulajdont és monogámiát.a NEVELÉs alapvetö fontosságú,10éves korig nevelhetö a gyermek,ezután az állam nveli.Filozófusok 10 évig testi,múzsai és zenei oktatás+10 év bölcsesség,idea +10évgyakorlat.

Kell megalapítják a grammatikát.2:panteizmus:a principum(őselv)az anyag és a bene működő erő ez az erő nem más mint za istenség aki midnenhol jelen van.az isteni gondviselésnek nagy szerepe van.cél a boldogság melyhez az APETEIA segítségével lehet eljutni.

Egyetlen jó módszer az INDUKCIÓ,ezzel közelítetők meg a dolgok./megfigyelés,leírás,összehasonlítás,elemzés/.Ezzel szemben vannak az IDÓLUMOK ködképek.amik torz tudattartalma,torz gondolkodáshoz vezet.ezekbe a ködképekbe burkolóznak a

A társadalmi szerződés című művében módot lát,hogy a magántulajdon megmaradjon és a társadalmi bajokat,orvosolja.a vagyoni és politikai ellentéteket szerződéssel,határok között kelel tartani.a szerződés a társadalom egészének szabadságát szolgálja.Emil,avagy a nevelésről című művében,az emberi lélek

Alaptörvény:CSELEKEDD A JÓT!Etika központja ajó.Mi a jó?1.szabadság és ezzel járó autonómia és felelősségtudat.2.halhatatlanság,mely biztosítja,hogy az erkölcsi törvényel összhangba jussak.3.a legfőbb jó isten léte,ez a tökéletes jó,ami megvalósítása megköveteli egy természet felett

Élvezet.Az emebr egoista,így nem látja másokban az ellentétes jelenségeket.számunkra a gyönyör és a szenvedés különbözik.a látszatlétet meg kell szüntetni,hiszen az egész élet vágyódásból áll,ami örök szenvedéshez vezet ha beteljesületlen marad.Ezért a vágyakat meg kele szüntetni

tartoznak a gondolkozáshoz.Megvetette a politeizmust.Olyan közösséget akart ahol A nők és a gyermekek is élnek.A boldogsághoz a testet egészségesen kell edzeni,de emelett a lelkünkben is rendenek kell lennie.

4.Arisztotelész:apja makedón király volt,18éves korától haláláig mellette volt.Művei:Metafizika,Politika,erika,Poétika,Organon. Foglalkozik az élö és élettelen természettel,állatok,növények történetével.Dualista

 

3:etika:alapvetően a jó cselekedetet a kötelesség hatáározza meg.meg kell tennem a jót,hogy harmónikus és boldog életem legyen.

Tudósok.

1.Törsz:Emberiségre vonatkozik.”Az emberi érzékelés és értelem szubjektív és hiányos.Ez a szubjektív és hiányos gondolkodás torz ismeretekhez vezet.Ezek a torz ismeretek torzítják az egész emberi nem felismerését.”Nem engednek az újnak teret.

Halhatatlan,akarat szabad,erkölcsi törvények a szívbe vannk írva,az erény a túlvilgon elnyeri jutalmát.Tanítványai a legradikálisabb vezetők a forradalomban.Helvetius:/orvos/

Boncolásai során bebizonyította,hoyg az emberek nem isteni eredetűek.

álló értelemmel,akarattal rendelkező lény létét,mely mint erkölcs és természet ura az erényt és a boldogságot összehanba hozza.Isten csak sejteti létét,nem jelenik meg,de sorsunkat irányítja.jogi és etikai törvényszerűségek:jogit külső,erőszakkal kikényszeríthető,míg az etikait

Ennek módja:zene,passzív vissazhúzódás,koncentráció.Boldogságra csak akkor van esélyünk,ha tudattalanok vagyunk.a szerelem többféle megfogalmazása:individuális nemi ösztön,szenvedély,aminek házasság és/vagy megcsalás véget vet.

13.Heidegger:Nietzsche és Schopenhauer munkáját folytatta.Fő műve,Lét és idő.Alapvető kérdése!Mi a lét?Mi a létező?Ki az ember?az ember ebben a világban egy konkrét létező aki bele van vetve a világba.ebben a világban körülvezsik tárgyak,dolgok.van egy előzetes tudás mit hogyan

 

 

 

 

 

 

Kelel használni.ez a folyamat amikor a tudat ráirányul a tárgyra.a tárgyak közvetítik tunkciójukat felénk.Van egy úgynevezett ANTENTIKUS léte az embernek.úgy lakom be a világot hogy jól érezzem magam benne.ez az úgynevezett önkiteljesítő lét,amikor minden a helyén van.másik is létezik akivel

 

 

 

 

 

 

Gondoskodom a világról de ő idegen.Az emberi kapcsolsatok fajtája:1)helyetesíthető amásik2)helyettesíthetetlen.Egyetlen egy pillanatban vagyok helyettesíthetetlena halálban.Az igazi hiány akkor jön fel ha bekövetkezik a halál.Megértés jellemzia világban való létet.

 

 

 

 

 

 

Meg kele érteni hogy tudjak benen létezni.fontos a beszéd és az azonos nyelv,ez rendezi a világot.ha kétértelmű a bezséd akkor fecsegéssé válik így nem alakul ki megértés.Megértésnek 3 formája van:1.felmutatás,2.prédikáció,3.közlés.

 

 

 

 

 

 

Lét és idő című műve:Az ember nem értelmezhető tárgyként vagy létezőként.a lét megértésének útja során az az embernek létet az mebernek kele megérteni mert rajta kívül nincs más létező.Létrő söb tan:FUNDAMENTÁL ONTOLÓGIA.a világban való lét megértése.csak az idő segítségével lehet.ennek során

 

 

 

 

 

 

az ember belakja környezetét,létszerűen rá van utalva.az eszközök hiánya zavarja.fontos a megértés mert az hordozza az értelmezést is.Mgértésből indul a kijelentés/felmutatás állítás,közlés/nem egyedül hanem másokkal lakjuk a világot.a világban való lét gond,szorongást

 

 

 

 

 

 

ébreszt a nem lét lehetőségével kapcsolatban ami a halál.emberi lét a halálhoz viszonyító lét.Halál:létezés elfogadásával szólít szabad és felelős életvitelt sűrget.a semmi anem lét a halál.időlegesség:lét alapvető történéseinek,gondnak és szorongásnak a forrása.filozófia:lét emlékezete,

 

 

 

 

 

 

Igazság keresése.Igazság:világ feltárultsága.

14.Sartre:Hatott rá Heidegger.Az emebr a világban való létét vizsgálta.lét és a smmi című műve:érzelem:a tudat létezési formája ahol a tudat megérti a létet.mindig irányul valamire.pl:félelem-konkrét valamitől való meneküléssel jár.

 

 

 

 

 

 

Semmi:létezik meg lett semmisítve volt valami a világban ami az mber által bukkan fel de itt nem jelenik meg.tudat:mindig valaminek a tudata amiről gondolkozunk.A nem lét a semmi felé indulva születik meg ennek léte által van a dolgoknak lényege.szabadság:egybeesik a

 

 

 

 

 

 

tudattal.a létben jelen vana szorongás ami tárgynélküli az ember önmagából feltörő érzése.másik:akivel kapcsolatot teremtek de számomra ő csak egy test is objektum vagyok a számáraés szubjektumként érzékelem.szerelem:nem létezik,önmagamat szeretettni akarom.

 

 

 

 

 

 

Lét:cselekvés során megváltoztatom vagy változtathatom a világot,szabadságra vagyok ítélve.Az általános lételméleti kérdések vizsgálata után Sarte másik nagy szintézisét írta meg,melynek tárgya történelem a dialektikus ész kritikája című művében.

 

 

 

 

 

 

Történelmet az emberek maguk formálják meghatározott környezetben.Ember:elsődlegesen tevékeny anyagi tudatos lény/szükségletei határozzák meg élelét/de hiány lény is/a szükség jelenléte.Az emberi élet szükség ellnei harc.

 

 

 

 

 

 

 

Puska

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.